Aktivnosti

head_hr


Aktivnosti

Aktivnosti će se odvijati na području Županije Zala i Međimurske županije. Glavne ciljne skupine obuhvaćene projektom će biti: lokalna vlast, donosioci političkih odluka, stručne službe i institucije te svi oni koji su na bilo koji način uključeni u lokalni i regionalni razvoj i planiranje.

U sklopu projekta će se izraditi tri razvojna dokumenta (jedan krovni i dva sektorska): Strategija potpore zanstvenim mrežama, Studija turističkog destinacijskog menadžmenta i Strateški marketinški plan razvoja turizma, te jedan zajednički dokument koji definirati glavne prioritete i ciljeve razvoja prekograničnog područja. Ujedno, održat će se konferencije, projektni sastanci, terenske radionice, objaviti članci u novinama, odraditi grafička priprema i ispis planskih dokumenata, te izraditi trojezična internetska stranica.

Izradom Strateškog marketinškog plana razvoja turizma za područje Međimurske županije definirat će se jedinstveni image regije. Istraživanje i analiza će prilikom izrade ovog dokumenta obuhvatiti: izradu katastra i atlasa potencijalnih i realnih turističkih atrakcija, analizu imiđa, konkurentnosti i benchmarking analizu. Strategija će sadržavati marketinške planove po proizvodima, implementacijski plan i pripremu podloge za izradu zajedničkog imagea – branda. Kreiranje Strateškog marketinškog plana razvoja turizma će biti participativni proces te će se tako održati sastanci s ekspertima koji će se angažirati radi izrade dokumenta kao i radionica za otprilike 40 sudionika i fokus grupe do 10 sudionika.